Antara Wasatiyyah dan Ekstremisme Menurut Sheikh Yusof Al-Qaradhawi

11/06/2017
by Admin ILHAM BOOKS

PRAKATA BUKU ISLAM AGAMA WASATIY

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang menjadikan makhluk dan menyempurnakannya, selawat dan salam kepada junjungan besar nabi Muhammad s.a.w. serta kepada para sahabat dan seluruh orang yang beriman.

Islam adalah agama suci yang Allah turunkan kepada manusia, segala asas dan dasar syariah ini terkandung didalam kitab sucinya al-Quran dan kitab ini diperincikan pula oleh sunnah Rasulullah s.a.w.

Dua sumber teras ini telah digembeling oleh para ulama Islam pula bagi menghasilkan kefahaman yang sesuai dengan keadaan semasa mereka hidup dan bagi menjadikan kupasan terhadap syariah itu berpijak dibumi yang nyata.

Atas dasar inilah saya menyajikan kepada para pembaca, dua buah buku karangan Sheikh Dr Yusof al-Qaradhawi yang merupakan hasil kupasan yang bersandarkan kepada dua asas rujukan Islam itu tadi. Kekuatan pemikiran Sheikh ialah kupasan agamanya yang bersifat semasa, dinamik dan cuba untuk menghubungkan nas-nas syarak yang bersifat klasik menjadi rujukan yang mampu memberikan kekuatan kepada umat Islam masakini.

Judul asal dan terjemahan

Buku ini sebenarnya merupakan terjemahan kepada dua buah buku karangan Sheikh Dr Yusof al-Qharadhawi yang berjudul Kalimatun Fi al-Wasatiyyah al-Islamiyyah dan al-Islam wa al-Unf. Terjemahan ini telah saya siapkan sewaktu saya bercuti selama sebulan di bumi Maghribi sedikit masa dahulu. Setelah mendapati buku ini terjual dikedai-kedai buku di Casablanca, saya berasa terdorong untuk menterjemahkan kedua-dua buku ini kerana memandangkan isi buku ini sangat penting. Buku pertama merupakan batu asas kepada pemikiran Islam. 30 asas wasatiyyah diadun begitu rupa bagi menjadi kaedah pemikiran yang kukuh.

Apa yang menjadikan buku ini lebih penting ialah asas-asas wasatiyyah yang telah digariskan oleh Sheikh telah diwacanakan terlebih dahulu dan kemudiannya disaring dan dimurnikan didalam majils yang dihadiri oleh puluahan cendekiawan Islam. Dengan itu ia menjadi hasil kerja yang diakui oleh sekumpulan cendiawan dan bukannya idea individu yang terpencil.

Buku ini merupakan metod pemikiran Sheikh Dr Yusuf al-Qaradhawi, ia mengingatkan kita kepada buku-buku usul fiqh yang menjadi metod pemikiran ulama silam. Karya seperti ini biarpun kecil tetapi perlu ditekuni kerana mampu membina asas pemikiran yang membentuk malakah ijtihad. Buku pertama ini diterbitkan bersekali dengan buku kedua memandangkan aplikasi terhadap pemikiran wasatiyyah sangat jelas dalam karya kedua beliau. Selain itu, isi keganasan juga merupakan isu yang sangat semasa dan perlukan kupasan yang tuntas bagi memberikan panduan berguna kepada umat Islam masakini.

Bagi memudahkan kefahaman terhadap buku ini, dijelaskan beberapa asas perbincangan wasatiyyah yang disebut oleh Sheikh al-Qaradhawi dengan ringkas. Penerangan ini diharap dapat membantu untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan seterusnya memudahkan pembaca untuk menghayati sajian ilmiah yang agak padat didalam buku ini. Perkara yang dimaksudkan ialah penerangan terhadap apa yang dikatakan oleh Sheikh sebagai perkara yang bertentangan.

Ketuhanan dan kemanusiaan

Yang dimaksudkan dengan ketuhanan dan kemanusiaan disini ialah bagaimana Islam mengandungi dua unsur yang saling bertentangan tetapi mampu diseimbangkan. Ini kerana unsur ketuhanan yang perlu diambil dari tuhan yang menjadi rahsia kepada perutusan rasul dan penurunan wahyu. Manusia dalam bahagian ini menjadi pengikut dan pelaksana terhadap perkhabaran dari tuhan dan dalam masa yang sama ruang akal adalah bagi mengetahui perincian perlaksanaan dan himah perlaksanaaan berdasarkan nas yang di turunkan oleh Allah. Dalam perkara yang melibatkan kepercayaan pula ia berkisar semata-mata tentang maksud nas dan kesahihannya. Kefahaman ini bukanlah diasaskan oleh Sheikh al-Qaradhawi bahkan telah dihadam oleh para ulama silam. Contoh yang sangat jelas dapat dilihat ialah lahirnya kaedah ‘Hukum asal bagi ibadat ialah haram kecuali jika ada dalil yang menyuruhnya’. Inilah bahagian ketuhanan yang mana manusia perlu mengambilnya daripada Allah. Sementara kaedah ‘Hukum asal bagi sesuatu yang bukan ibadat adalah harus’. Kaedah ini pula menerangkan bahagian kemanusiaan yang memberi ruang yang luas untuk manusia menjalankan kajian, mencipta, berinovasi dan sebagainya.

Kerohanian dan kebendaan

Kerohanian dan kebendaan juga adalah dua titik yang berbeza tetapi Berjaya diharmoni dan diseimbangkan oleh Islam. Ini kerana Islam memberikan setiap pihak itu ruang yang sepatutnya dengan tidak melebihkan satu sudut berbanding dengan sudut yang lain. Mengimbangkan antara kerohanian dan kebendaan walaubagaimanapun senang difahami dan telah sering dibincangkan dengan meluas oleh para ulama dan para pendakwah. Jika dilihat didalam syariah Islam sudah tentu dengan mudah kita dapat menanggapi bahawa Islam bukan sahaja memberikan penekanan kepada dua bidang yang bertentangan ini, bahkan Islam mengimbangkannya.

Tidak ada pertapaan dalam Islam sehingga terpaksa mengasingkan diri dari kehiduan semata-mata demi beribadat. Semantara banyak ayat-ayat al-Quran dan hadis yang mengecam orang yang sentiasa mementingkan keduniaan dan berbangga-bangga dengannya sehingga lalai dari memupuk kerohanian dan merasai kelazatannya.

Ukhrawi dan duniawi

Banyak sekali nas yang menghubungkan antara dua kepentingan yang saling bertentangan ini. Ini kerana kegagalan dalam memurnikannya akan membawa malapetaka kepada kehidupan manusia samada di dunia ataupun di akhirat. Antara ayat quran yang sering menjadi bukti kepada keharmonian ini ialah firman Allah didalam surah al-Baqarah yang menceritakan doa orang yang beriman adalah dalam kata-kata mereka, “Ya Allah berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat”. Doa ini sudah tentu bukan sahaja mahu disebut oleh orang yang beriman tetapi sebenarnya merupakan pelajaran yang penting tentang wasatiyyah.

Wahyu dan akal

Kefahaman yang sering mencabar masyarakat ialah dalam mencari keseimbangan antara wahyu dan akal. Dalam kesempatan yang sangat terbatas ini, saya ingin menjelmakan keseimbangan yang berlaku dalam dua unsur yang bertentangan ini. Keterbatasan wahyu adalah bukti yang sangat mudah untuk menunjukkan Allah memberikan kepada manusia ruang yang luas. Pertama dalam memperincikan apa yang disebut oleh wahyu dan keduanya dalam menjana akal dalam perkara yang tidak disebut oleh wahyu. Keseimbangan ini menyaksikan pendirian ulama yang padu bersama wahyu Allah tetapi menggunakan segala kemampuan yang ada dalam mentafsir nas samada menggunakan bahasa arab atau menjadikan realiti semasa sebagai faktor yang tidak boleh diketepikan juga. Umat Islam bukanlah umat yang terkongkong dengan wahyu sehingga terpaksa mencari seluruh perkara yang diperlukan dalam kehidupan hanya disebalik nas wahyu yang diturunkan. Dengan keseimbangan yang diberikan telah menjadikan umat Islam menerajui penyelidikan didalam berbagai bidang kehidupan biarpun mereka adalah umat yang sangat berpegang kepada wahyu Allah. Peristiwa permesyuaraatan rasulullah s.a.w. dan para sahabat dalam menguruskan negara, mengatur strategi perang dan dalam mengadakan hubungan diplomatik adalah gambaran jelas bagaimana keseimbangan antar wahyu dan akal telah dihayati oleh generasi terawal islam ini.

Peninggalan silam dan masa hadapan

Peninggalan silam adalah hasil kerja umat terdahulu yang tidak boleh sama sekali dinafikan sumbangannya. Ia adalah khazanah milik umat yang perlu dihargai bukan sahaja dari sudut fizikalnya tetapi perlu sekali digali segala khazanah yang tersembunyi disebalik peninggalan silam itu. Inilah yang sepatutnya dilakukan oleh umat Islam masakini terhadap tinggalan generasi Islam terdahulu yang telah berkorban demi menghasilkan sesuatu yang bermanfaat kepada manusia.

Pendirian manusia sering kali tersasar dalam mengharmonikan antara kemuliaan peninggalan silam ini dengan hakikat dunia masa hadapan yang berubah dan telah bertukar. Golongan yang emosi dengan peninggalan silam mahu memaksa setiap pentafsiran terhadap realiti semasa dan masa hadapan agar dilihat dari perspektif silam berdasarkan peninggalan khazanah itu tadi. Sementar terdapat tidak kurang juga golongan yang menafikan sumbangan yang telah diberikan oleh generasi silam bahkan menuduh mereka sebagai mundur, kolot dan ketinggalan. Sudah tentu berhubung dengan khazanah silam jauh dari ketaksuban dan kembali kepada nilai wasatiyyah akan memberikan nafas baru yang menguntungkan umat Islam. Khazanah silam adalah usaha manusia yang boleh diwacanakan walau setinggimanapun ilmu mereka. Ini kerana tidak ada yang sempurna kecuali Allah dan tidak ada kitab yang terpelihara dari kecacatan kecuali kitab Allah.

Individu dan masyarakat

Manusia yang hidup jauh dari panduan syariah Islam seringkali terkapai-kapai dalam mencari keseimbangan antara dua unsur yang bertentangan ini. Kepentingan individu berada pada satu pihak dan kepentingan masyarakat berada pada satu titik lain pula. Apa yang saya maksudkan orang yang jauh dari panduan syariah itu tadi bukan ditujukan kepada orang-orang bukan islam sahaja, bahkan situasi yang sama berlaku kepada orang Islam sendiri selagi mana mereka tidak menjadikan syariah sebagai asas penilaian dan neraca dalam kehidupan.

Islam telah mengajak manusia untuk memberikan kedua-dua pihak itu tadi hak yang saling harmoni dan tidak diabaikan atau dilebihkan sedikitpun. Antara bukti terunggul dalam mengimbangkan dua kepentingan ini ialah pensyariatan zakat. Ini kerana zakat sering menjadi gandingan amalan yang disebut oleh Allah didalam al-quran apabil Allah menyebut solat. Dirikanlah solat dan keluarkanlah zakat.

Sebelum saya memberikan contoh perhatian yang diberikan oleh Islam kepada masyarakat, ingin saya jelaskan bahawa Islam memberikan hak kepada individu dari sudut mendapatkan keadilan, mencari ilmu, harta dan hak untuk bersuara serta hak untuk tidak diceroboh dari segenap aspek sehinggalah maruah dan kehormatan.

Dalam masa yang sama Islam memberikan perhatian kepada masyarakat sehingga setiap individu dipertanggungjawabkan terhadap keadaan masyarakat. Apa yang amat menyentuh hati saya ialah apabila saya membaca tentang hukuman qisas dalam Islam. Qisas adalah hukuman yang boleh dimaafkan oleh pihak waris mangsa yang dibunuh. Salah satu cara memaafkan yang disyariatkan ialah melalui bayaran pampasan atau diat kepada keluarga mangsa.

Jika keluarga mangsa sanggup untuk menerima diat daripada pesalah sedangkan pesalah tidak mampu membayarnya kerana miskin, maka masyarakat mesti mencari jalan bagi memastikan diat itu dapat dijelaskan bagi menyelamatkan pesalah dari dikenakan hukuman balas.

Jika nyawa pesalah diberikan nilai oleh Islam maka bagaimana pula boleh diterima jika berlaku didalam negara umat Islam orang yang mati kerana tidak mampu berubat, sudah tentu masyarakat perlu berindak untuk menyelamatkan mereka. Begitulah hakikat keseimbangan antara hak individu dan hak masyarakat didalam Islam. Jika islam memberikan hak individu, maka dalam masa yag sama Islam memberikan hak masyarakat bahkan Islam mengimbangkan antara kedua hak tersebut.

Realiti dan keunggulan

Keseimbangan yang perlu ditangani secara cermat juga ialah antara dua perkara yang bertentangan ini iaitu antara reality yang ada dan keunggulan yang disebut. Kita membaca al-Quran dan mendapati bahawa al-Quran menyebut sifat-sifat manusia yang mahu dilahirkan oleh Islam. Apabila membaca-sirah nabi dan para sahabat pula kita mendapati contoh yang mulia dari generasi unggul yang telah berlalu itu. Namun demikian apabila melihat kepada realiti semasa maka kita dapati barisan umat Islam yang berada didepan kita bukanlah terdiri serratus peratus seperti apa yang disifatkan. Pakah pendirian yang perlu diambil terhadap reality yang ada? Apakah kita perlu menafikan segala kebaikan yang ada semata-mata kerana ia tidak mampu mencapai tahap keunggulan yang telah dicapai oleh umat Islam terdahulu. Seringkali keterlanjuran dalam menilai keunggulan silam menyebabkan sesetengan pihak menuduh masyarakat Islam masakini dengan berbagai tohmahan yang tidak sepatutnya. Ini semua ialah kerana kegagalan dari mengharmonikan antara dua titik perbezaaan. Nabi-nabi yang disebut didalam al-quran dan hadis, generasi para sahabat yang mulia itu adalah generasi unggul yang menjadi idola kepada manusia disepanjang zaman. Sementara manusia lain adalah pengikut yang sentiasa bergelumang dengan kelemahan dan kekurangan namun pembinaan itu perlu diteruskan semampu mungkin dalam kesempatan dan kekuatan yang ada tanpa menafikan generasi ini dari menjadi sebahagian daripada umat Islam.

Tsabat (tetap) dan berubah

Kefahaman yang tidak kurang penting juga ialah memahami bahawa Islam adalah agama yang mengimbangkan antara dua perkara yang bertentangan iaitu antara perkara yang tetap dan perkara yang boleh berubah. Bayangkan betapa mustahilnya mengamalkan agama jika tidak ada satu perkara pun yang boleh berubah berdasarkan masa dan zaman. Bayangkan betapa beratnya agama jika segala gerak-geri nabi s.a.w. iu dianggap sebagai pensyariatan yang kekal. Sudah tentu manusia pada ketika itu akan lari dari agama dan melihat nabi s.a.w. sebagai nabi yang membawa masalah bukannya membawa rahmat.

Islam telah menjadikan syariahnya terdiri dari dua unsur yang saling bergantungan iaitu asas-asas agama yang tetap dan tidak boleh berubah dan perkara-perkara cabang yang boleh berubah mengkit perkembangan semasa dan keperluan zaman. Asas-asas akidah, asas-asas ibadan dan asas-asas akhlak adalah perkara yang tidak boleh menerima perubahan walau bagaimana keadaan sekalipun.

Namun pengamalan terhadap nilai-nilai teras itu tadi perlu berubah mengikut kesesuaian tempat, bangsa, zaman dan keadaan. Perkara ini telah disedari oleh para ulama silam sehingga mereka mengeluarkan satu kaedah yang bermaksud ‘perubahan hukum agama akan berlaku mengikut perubahan zaman dan perubahan tempat’. Sudah tentu perubahan itu bukanberlaku kepada semua hukum agama tetapi berlaku kepada perkara-perkara cabang.

Contoh yang dapat diberikan ialah Islam mengarahkan penganutnya supaya menghormati orang lain. Namun demikian cara bagi menghormati itu berbeza mengikut budaya dan situasi manusia. Islam mengarakan umat Islam menuntut ilmu namun cara menuntut ilmu itu berbeza dari satu zaman kepada satu zaman yang lain.

Memaksa manusia di suatu zaman dan tempat untuk mengikut cara tertentu dalam menuntut ilmu misalnya akan membawa kepada memberatkan manusia dengan perkara yang tidak diberatkan oleh Islam. Begitulah juga dalam persoalan pentadbiran, perubatan dan sebagainya. Dengan kefahaman wasaty ini akan memberikan ruang yang luas untuk umat Islam bergerak dan mengamalkan Islam dalam kerangka semasa dan sentiasa diberikan nafas baru yang menarik.

Penutup

Jika sekiranya buku pertama merupakan perbincangan terhadap kaedah dan metod pemikiran maka buku kedua pula merupakan aplikasi terhadap metod itu. Buku kedua menangani isu ekstrismisme atau keganasan. Pemikiran ekstrim berlaku akibat daripada kegagalan dalam menghayati ciri-ciri wasatiyyah yang dituntut oleh Islam. Buku ini menjelaskan pemikiran ekstrem yang berlaku kepada agama lain tetapiu dalam masa yang sama dengan berani mengakui bahawa pemikiran ekstrem itu juga benar-benar wujud dikalangan umat Islam. Diharapkan buku ini dapat memberikan kepada masyarkat kefahaman Islam sebenar yang jauh dari sebarang kekeliruan. Semoga Allah membalas usaha yang sedikit ini dengan keberkatan di dunia dan pengampunan di akhirat nanti. Semoga ianya bermanfaat Insyaallah.

ROSLI MOKTHAR

Penterjemah buku Islam Agama Wasatiy

Bandar Baru Bangi


Comments

Агрегатор Яндекс такси-это возможность сделать заказ авто куда и когда угодно. Сделать заказ авто вы можете тремя способами: через специальное мобильное приложение, закачав его, на сайте, по телефону яндекс такси. Вам надлежит указать местоположение, собственный номер мобильного, время когда необходима автомобиль.

Заказывают такси вместе с детским авто креслом для перевозки деток, вечером после встреч лучше всего прибегнуть к Я. такси, чем, например, сесть в машину нетрезвым, в аэропорт или на вокзал удобнее пользоваться такси и не думать где разместить свой транспорт. Платеж происходит наличным или безналичным переводом. Время приезда Я. такси составляет от трех до семи минут ориентировочно.

Плюсы работы в Яндекс такси: Быстрая регистрация в приложение, Не очень большая комиссия, Выплаты мгновенные, Постоянный поток заявок, Диспетчер круглосуточно на связи.

Для работы в Я. такси водителю необходимо зарегистрироваться самому и автомашину, все это займёт пять мин. Наша комиссия будет составлять не более 15 % отдохода. Возможно получать зарплату когда вам удобно. У вас всегда обязательно будут заказы. Если возникнутвопросы сможете соединиться с круглосуточно действующей службой сопровождения. Яндекс такси помогает гражданам очень быстро добраться до нужного места. Заказывая данное Яндекс такси вы приобретаете шикарный сервис в нашем городе.

как устроиться в яндекс такси в самаре - работа в такси на своей машине самара
essay writers toronto, online essay writer
fake essay writer, the essay writer
https://essaywriterr.us/
Our mission at vape4style.com is actually to deliver our clients with the very best vaping adventure possible, helping them vape with style!. Based in NYC and also in business since 2015, our team are a personalized vaping warehouse store offering all sorts of vape mods, e-liquids, nicotine sodiums, shuck systems, storage tanks, rolls, and other vaping extras, such as batteries and also external wall chargers. Our e-juices are consistently new because we certainly not just market our items retail, however also distribute to nearby NYC establishments in addition to supply retail choices. This allows our team to continuously turn our inventory, giving our clients and also establishments along with one of the most freshest inventory achievable.

If you are a vaper or even making an effort to get off smoke cigarettes, you are in the right spot. Would like to save some cash in process? Rush and join our email newsletter to get exclusive nightclub VIP, vape4style rebates, advertisings and also free of cost giveaways!

Our experts are actually an exclusive Northeast Yihi rep. Our team are actually additionally accredited representatives of Negative Drip, Harbour Vape, Charlie's Chalk Dust, Beard Vape, SVRF by Saveur Vape, Ripe Vapes, Smok, Segeli, Shed Vape, Kangertech, Triton and also a lot more. Don't see one thing you are actually trying to find on our web site? Not a complication! Merely allow our company recognize what you are actually seeking as well as our experts will locate it for you at a inexpensive rate. Possess a question concerning a particular product? Our vape experts will certainly rejoice to supply additional information regarding everything our company sell. Just deliver our team your question or contact our team. Our crew is going to rejoice to help!

high quality vape mods department stores - Yihi Kevlar G Class
porn star shy love ebony porn star names ava devine big cock big dicked bears anime hentai hard sex show big penis girl threesomes porn young gay emo porn porn movies fre sexy lesbian strap on sex
[url=https://jesuv.info/young-ebony-pussy-pic/]young ebony pussy pic[/url] [url=https://jesuv.info/big-black-cock-deep/]big black cock deep[/url] [url=https://jesuv.info/sharon-wild-blowjob/]sharon wild blowjob[/url] [url=https://jesuv.info/amateur-blowjob/]amateur blowjob[/url] [url=https://jesuv.info/border-bangers-porn/]border bangers porn[/url] [url=https://jesuv.info/virtual-xxx-videos/]virtual xxx videos[/url] [url=https://jesuv.info/fre-lesbian-porn-videos/]fre lesbian porn videos[/url] [url=https://jesuv.info/tiny-porn-girl/]tiny porn girl[/url] [url=https://jesuv.info/massage-with-sex/]massage with sex[/url] [url=https://jesuv.info/amateur-black-pussy-tubes/]amateur black pussy tubes[/url]
best custom essays, essay on customer service
cheap custom essay writing service, [url=https://customessayy.us/]best custom essay sites[/url]
https://customessayy.us/
huge ebony cunts lesbian fingering sex videos free teen girl galleries big cock huge creampie big italian cock porn free new pron felipinas porno nude bbw lesbians orgy sex scenes lesbians with strap ons
lesbian women sex movie big huge cock hentai gay big cock hot chubby milf porn full blow job big huge cocks granny and big cock porn free 3d porno xxxvideos porno secretary gangbang porn
lesbian sex net bbw squirt movies asian crossdresser sex free brazzer porn movies asian sex video xnxx mom and son free sex movie best blowjob sex french pussy porn dylan ryder porn tube catoon comic porn
free ebony porn tube sites big cock junkies full length streaming porn movies white and black girls having sex hot girls nudist ebony first big dick lesbian beach sex pics facetime sex video nude sexy teen girls videos teen titens porn
New post